May 17, 2016

Gorzelanczyk.com

Facts and statistics


Gorzelanczyk.com was registered on netart sp z o.o on 02 March 2011. The site is almost absent on social networks. It has

The domain for the website was purchased through netart sp z o.o on 02 March 2011 (6 years ago) and will expire in 1 year 10 months.

Quick Facts

Alexa Rank
Pagerank 0
Text lanuage None
Family safe text Yes
The report was last updated on May 17, 2016.
If its not up to date, please click the update button for the same.

Social Network Presence

Following statistics represent gorzelanczyk.com activity on various social networks.
Tweets
-
Google Plus
0
Facebook Likes
-


Website Infrastructure

Find out about the infrastructure of gorzelanczyk.com, e.g. how the website works, what hardware and software it uses etc.
Serving Software
-
Email hosted by
-
Web Hosting Provider
-
Site Generating Software
-
SSL Certificate Issuer
-
Domain Registered by
netart sp z o.o
Domain Reseller
-

Ownership Records

These records can help to identify the owners of gorzelanczyk.com. You can contact the admins through the email present in these records.
Owned by
-
Organization
-
Created on
02 March 2011
Updated on
-
Expiration
02 March 2016
Whois Text
Domain Name: GORZELANCZYK.COM
  Registrar: NETART SP Z O.O
  Sponsoring Registrar IANA ID: 1456
  Whois Server: whois.netart-registrar.com
  Referral URL: 
  Name Server: NS1-EXPIRED.NETART-REGISTRAR.COM
  Name Server: NS2-EXPIRED.NETART-REGISTRAR.COM
  Status: pendingDelete  Updated Date: 12-may-2016
  Creation Date: 02-mar-2011
  Expiration Date: 02-mar-2016
The queried object does not exist: gorzelanczyk.com


For more information on Whois status codes, please visit: 

WHOIS 
Zasady korzystania z bazy WHOIS
1. Baza danych WHOIS jest zarz dzana przez NetArt Sp. z o.o., i prezentuje dane dotycz ce domen dla kt rych firma wiadczy obs ug administracyjn i techniczn .
2. NetArt sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno ci za czyny zabronione pope nione przez Abonenta domeny.
3. NetArt Sp. z o.o. nie odpowiada r wnie za szkody spowodowane dzia aniem lub zaniechaniem Abonenta domeny  w szczeg lno ci nie odpowiada z tytu u naruszenia praw w asno ci intelektualnej, prawa ochronnego do znaku towarowego lub naruszenia d br osobistych  wszelkie roszczenia z tym zwi zane uprawniony powinien zg asza bezpo rednio do Abonenta domeny.
4. Wszelkie wy wietlane dane udost pniane s w celu umo liwienia kontaktu z Abonentem domeny lub w celach bezpo rednio zwi zanych z nazw domeny.
5. Korzystaj c z bazy WHOIS, akceptuj Pa stwo Zasady korzystania z bazy WHOIS po wiadczaj c jednocze nie, i dane b d u ywane w celach zgodnych z prawem, jak r wnie :
a) nie b d Pa stwo umo liwia lub te w inny spos b wspiera przekazywania masowych i niechcianych reklam lub ofert na adres Abonenta domeny, adres e-mail Abonenta, numer telefonu lub numer faks,
b) dane nie mog by wykorzystywane w celach marketingowych,
c) dane nie mog zosta sprzedane lub wykorzystane w celach redystrybucji.
6. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub inne ni wynikaj ce z Zasad korzystania z bazy WHOIS wykorzystywanie danych dost pnych w bazie WHOIS obs ugiwanej przez NetArt Sp. z o.o. jest zabronione.
7. NetArt Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia dost pu do bazy WHOIS, na o enia limitu na liczb odpyta , jak r wnie do zmian Zasad korzystania z bazy WHOIS.

IP Data

Find out all the details about the IP address used by the website, including the nameservers and IP location.

No IP information found for the website!!


Website Links

Following are the links associated with the homepage of the website.

HTTP Headers

Following information represents the extra metadata sent by the website servers on requesting the homepage of the website.

No HTTP Headers were found for gorzelanczyk.com, it could be because the site was offline when the report was created!

Page rendered in 0.0192301273346 sec